MISJA

Założeniem Stowarzyszenia jest aktywność oddolna, która poprzez wykorzystanie lokalnychstworzy lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców wsi Wronie i powiatu wąbrzeskiego. Chcemy inicjować, integrować,przeciwdziałać bezradności i wykluczeniu oraz wykonywać działania na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu. Wpieramy demokrację i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, opiera się na społecznej pracy jego członków oraz osób niezrzeszonych.

Stowarzyszenie ” Przyjaciele Wronia” powstało w 2013 roku i działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz uchwalonego statutu. Stowarzyszenie jest zarejestrowane pod nr  KRS 0000494230/ 14.01.2014 i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę we Wroniu.

Stowarzyszenie ma charakter otwarty.

Dodaj komentarz