Walne Zebranie Członków

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Przyjaciele Wronia”

w dniu 25 czerwca 2015r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu, w dniu 25 czerwca 2015 r. w Wąbrzeźnie odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Miejsce Zebrania: świetlica wiejska we Wroniu. Rozpoczęcie planowane jest na godzinę 16:00 (pierwszy termin), drugi termin ustalono na godzinę 16:30 (jeżeli o 16:00 nie stawi się wystarczająca liczba Członków, Zebranie rozpocznie się w drugim terminie). Zakończenie Zebrania jest planowane na godzinę 17:30.

  1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Wybór protokolanta w głosowaniu jawnym.
  4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Analiza sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowego za 2014 rok.
  7. Analiza sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014 roku.
  8. Głosowanie nad przyjęciem uchwał w następujących sprawach:- Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.(bilans, rachunek zysków i strat),-Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 r.- Uchwała w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 r.-Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  9. Zakończenie obrad.